Το ΚΠΕ Κέρκυρας είναι αποκεντρωμένη περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων που υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και βρίσκεται στην περιοχή Αλυκές, του πρώην δήμου Λευκιμμαίων  της Κέρκυρας.
Ιδρύθηκε με την 133300/Γ7/2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 2248 τ. Β’/2008), ενώ το 2010 συγχωνεύτηκε με το ΚΠΕ Θιναλίων.
Η λειτουργία του καθορίζεται από τους όρους της προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Παιδείας με τον πρώην Δήμο Λευκιμμαίων στην οποία αναφέρονται οι υποχρεώσεις καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Σκοπός του είναι να μεταδώσει γνώσεις, να εμπνεύσει αξίες, και να καλλιεργήσει δεξιότητες σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες άλλων επαγγελματικών ομάδων εμπλουτίζοντάς τους με εμπειρίες ώστε να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος, για την οικοδόμηση ενός αειφορικού μέλλοντος.
Το ΚΠΕ λειτουργεί με ευθύνη της Παιδαγωγικής του Ομάδας (Π.Ο.), και αποτελείται από τον Υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο και τα μέλη.