Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων είναι:
1. Να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα:

Φωτισμού,Συσκευών, Γειώσεων, Τηλεφώνου, Θυροτηλεφώνου, TV, Πυρανίχνευσης, Συναγερμού, Δικτύων Η/Υ, Αλεξικέραυνων, Ανελκυστήρων, Θέρμανσης, Πινάκων κίνησης και φωτισμού, Αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC)

2. Να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών
3. Να συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών
4. Να βελτιώνει και να εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να εργαστεί ως:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο
 • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών
 • Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος
 • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.)
 • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141Α/12.06.2013 άρθρο 5):

 1. Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας (μόνο με το πτυχίο)
 2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας (με το πτυχίο + 2 χρόνια προϋπηρεσία ως Τεχνίτης μετά τη βεβαίωση αναγγελίας)
 3. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας (άδεια αρχιτεχνίτη + 12 μήνες προϋπηρεσία σε φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας + εξετάσεις)
 4. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας + 36 μήνες σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Εγκαταστάτη Φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας + 24 μήνες σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας + εξετάσεις)
 5. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Α’ Ειδικότητας (Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ Ειδικότητας + 24 μήνες σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας + εξετάσεις)

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141Α/12.06.2013 άρθρο 7):

 1. Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων & Επιγραφών (μόνο με το πτυχίο)
 2. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας (πτυχίο + βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια σε εγκαταστάσεις Γ’ Ειδικότητες + εξετάσεις)

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141Α/12.06.2013 άρθρο 9):

 1. Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας (μόνο με το πτυχίο)
 2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας (πτυχίο + 2 χρόνια προϋπηρεσία ως Τεχνίτης)
 3. Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 2 χρόνια σε εγκαταστάσεις Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις)
 4. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 3 χρόνια σε εγκαταστάσεις Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας + 12 μήνες σε εγκαταστάσεις 1ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις).
 5. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 3 χρόνια σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας + 12 μήνες σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας +εξετάσεις).

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 108/2013 κωδικοποιημένες σε διάγραμμα.

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση τη νομοθεσία: 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011):

 1. Δεν απαιτείται Άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασία στον Κινηματογράφο – Τηλεόραση
 2. Β’ Ηλεκτρολόγος (βοηθός χειριστής φωτιστικών σωμάτων), στους έχοντες άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας, 15 KW και άνω)
 3. Α’ Ηλεκτρολόγος (χειριστής φωτιστικών σωμάτων) στους αδειούχους Ηλεκτρολόγους Γ’ Ειδικότητας, κατηγορίας 75 KW και άνω ή 400 ημερομίσθια ως Β’ Ηλεκτρολόγος)
 4.  Χειριστής γεννήτριας (στους κατόχους άδειας Α’ Ηλεκτρολόγου)
 5. Βοηθός τεχνουργού ειδικών εφέ
 6. Τεχνουργός ειδικών εφέ

Τέλος, στο ΦΕΚ 2190Β/2013 υπάρχει αναλυτικά η διαδικασία και η ύλη των εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των ηλεκτρολόγων.

Πηγή: Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)