Επαρκής
Συμμετοχή στις
εξετάσεις Ιουνίου

Σύνολο απουσιών του μαθητή: 130

αδικαιολόγητες: 50

 κατ’ εξαίρεση:

σύνολο απουσιών του μαθητή: 180

αδικαιολόγητες: 50

Μ.Ο. βαθμολογίας: 15

Διαγωγή Κοσμιωτάτη

Ανεπαρκής
Επανάληψη της ίδιας τάξης
Αδικαιολόγητες > 50

Δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις

 

Συνολικά όρια απουσιών μαθητών με απαλλαγή από τα μαθήματα γενικής παιδείας

Β΄ ΤΑΞΗ Σύνολο απουσιών του μαθητή: 78
    κατ’ εξαίρεση:

σύνολο απουσιών του μαθητή: 108

Μ.Ο. βαθμολογίας: 15

Διαγωγή Κοσμιωτάτη

Γ΄ ΤΑΞΗ Σύνολο απουσιών του μαθητή: 90
   κατ’ εξαίρεση:

σύνολο απουσιών του μαθητή: 122

Μ.Ο. βαθμολογίας: 15

Διαγωγή Κοσμιωτάτη

Δ΄ ΤΑΞΗ Σύνολο απουσιών του μαθητή: 43
    κατ’ εξαίρεση:

σύνολο απουσιών του μαθητή: 99

Μ.Ο. βαθμολογίας: 15

Διαγωγή Κοσμιωτάτη