‘Όρια απουσιών  Εσπερινών  ΕΠΑ.Λ  σχολ έτος 2021-22

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Επαρκήςχαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130).

Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων,χαρακτηρίζεται ως εξής:

Επαρκήςεφόσον το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει

– για τη Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78),

– για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78).

 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο Άρθρο 28 του ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019.